Entry-header image

Regulamin

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, jak i stosowanie się do jego postanowień. Regulamin ma służyć Państwu, aby podczas pobytu u nas czuli się Państwo komfortowo i bezpiecznie.

§ 1

 1. Regulamin Ośrodka określa zasady świadczenia naszych usług, a także odpowiedzialności oraz zasady przebywania na jego terenie we wszystkich jego obiektach (tj. zarówno w budynku hotelowym Ośrodka, jak i domkach – chatkach góralskich) i jest integralną częścią umowy , do której zawarcia dochodzi  w momencie podpisania przez Gościa naszego ośrodka karty rejestracyjnej. Dokonując czynności określonej w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 2. Pokój hotelowy, jak i chatka góralska wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój / chatkę przyjmuje się, że pomieszczenie zostało wynajęte na jedną dobę.
 5. Całkowite rozliczenie za pobyt następuje przy zameldowaniu w dzień przyjazdu. W przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu w hotelu/domku w trakcie jego trwania, hotel nie zwraca opłaty.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić
  w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju / chatki osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym / chatce od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w jego mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania ośrodka.

§ 4

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę

d. sprzątanie pokoju / chatki i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

e. w miarę posiadanych możliwości inny pokój / chatkę lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju / chatce usterki nie będą mogły być usunięte.

§ 5

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

§ 6

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady. (Dz. u. z 1965 roku nr 1, poz. 2) z późniejszymi zmianami.

§ 7

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 2. Teren wyznaczony do parkowania pojazdów przeznaczony jest wyłącznie dla gości Ośrodka WISAN, oraz pracowników.

§ 8

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić
  w recepcji lub zabrać ze sobą.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 4. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu , papierosów i e-papierosów.
 5. Obsługa ośrodka zastrzega sobie prawo do wezwania Policji lub  usunięcia gościa rażąco naruszającego regulamin ośrodka przed upływem jego pobytu bez konieczności zwrotu zapłaconej kwoty za pobyt.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju / chatce przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

§ 11

 1. Zabrania się mycia obuwia pod prysznicem oraz w umywalce.
 2. Prosimy o nie wycieranie obuwia ręcznikami oraz pościelą.
 3. Prosimy o nie wyrzucanie szklanek i sztućców do kosza.
 4. Prosimy o niechodzenie w brudnym obuwiu z gór po dywanikach w pokojach.
 5. Prosimy o pozostawienie pokoju i domków w stanie jakim je zastaliście aby następni goście, mogli swobodnie z nich korzystać

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest: Fabryka Firanek „Wisan” S.A.,  z siedzibą Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt.: 39-451 Skopanie, KRS” 000063339, NIP: 867 000 30 51,  kapitał zakładowy 1 789 501,00 zł (spłacony w całości) zwaną dalej „Ośrodkiem Wypoczynkowym ”.
 2. W Spółce powołano Grzegorza Jaroniego na stanowisko Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@wisan.pl lub pod nr tel. 15 812 22 03.
 3. Dane osobowe Gościa są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem Wypoczynkowym umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek Wypoczynkowy. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku Wypoczynkowym. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub w jego okolicy.
 4. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Ośrodek Wypoczynkowy może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Ośrodka Wypoczynkowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem Wypoczynkowym , jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów osrodek.wisan.pl:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi osrodek.wisan.pl
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  3. ComVision sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,
  4. PayU S.A., imoje (ING Bank Śląski) – podmioty świadczące usługi płatności on-line,
  5. Benhauer Sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę rozsyłania ofert promocyjnych newsletter, powiadomienia z programu lojalnościowego drogą email.
 7. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 8. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również o Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni.
 9. Ośrodek Wypoczynkowy informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa
polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 14

Konsument, a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

 • pisemnie na adres: Bystre 1, 38-606 Baligród z dopiskiem Ośrodek Wypoczynkowy Wisan;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: osrodek@wisan.pl;

Zarząd F.F. „Wisan” S.A.